Oczywiście obecnie banki uwagi na różnorodność ofert obiecują minimum formalności, aby zachęcić klienta. Zazwyczaj procedura przyznawania kredytu trwa kilkanaście minut, rzadko kilka dni. Niektóre banki oferują nawet możliwość dokonania całej procedury elektronicznie, co oszczędza czas klienta.

Dowód osobisty ma przede wszystkim potwierdzić takie wiadomości o nas jak wiek, tożsamość czy narodowość. Tymczasem obcokrajowcy dodatkowo muszą okazać paszport i kartę pobytu.

Zaświadczenie o dochodach powinno wskazywać wysokość naszych dochodów, czas na jaki zawartą mamy umowę o pracy. Osoby prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo powinny dostarczyć zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami ubezpieczeniowymi.

Coraz częściej banki oferują kredyty na oświadczenie. Jest to oświadczenie klienta o osiąganych zarobkach, które nie pochodzi od pracodawcy. Dopiero po dostarczeniu tych informacji bank przechodzi do sprawdzania terminowości spłaty rat, wysokość zadłużenia czy przekroczone limity kredytowe. Na podstawie wysokości dochodów i stałych wydatków określana jest zdolność kredytowa.

Czasami instytucje bankowe chcąc zabezpieczyć swój interes wymagają od klienta zabezpieczenia w postaci nieruchomości lub ruchomości klienta. Do najczęściej obecnie stosowanych zabezpieczeń należy zaliczyć hipotekę(gdzie wymagany jest wpis wierzyciela(kredytodawcy) do księgi wieczystej nieruchomości przez co staje się on wierzycielem hipotecznym. Następnie stosuje się przewłaszczenie i zastaw.

Przewłaszczenie czy zastaw są zwykle stosowane przy kredytach celowych, gdzie nabyty przedmiot formalnie należy do banku(do spłaty ostatniej raty), jednakże klient posiada go do własnej dyspozycji.

Z kolei weksel jest stosowany jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego. Zwykle jest ograniczony czasowo na okres kredytowania. Jest oznaczony tylko terminem jego wystawienia.

Stosowane jest także ubezpieczenie od wystąpienia takich czynników jak utrata pracy czy czasowa niezdolność do wykonywania pracy. W obiegu używane jest również poręczenie, czyli sytuacja, gdzie spłata zadłużenia jest gwarantowana przez inną osobę lub instytucję. Taka osoba potwierdza gotowość spłaty kredytu, gdy nie zrobi tego kredytobiorca. Poręczyciel odpowiada za kapitał główny, ale także za naliczone odsetki czy inne dodatkowe koszty.

Oczywiście każde proponowane zabezpieczenie musi zostać zaakceptowane przez bank, więc przede wszystkim należy udać się do banku na rozmowę o zabezpieczeniu kredytu.